Bild över Östersken
glödsandbi

Framtidens Natur & Kulturarv - i nära samarbete

Växter och djur försvinner från vår planet i en rasande fart. Det gäller också här hos oss i Sverige där flera tusen arter och åtskilliga naturtyper är hotade. Långsiktigt skydd av skog och mark är en också viktig del av klimatarbetet. Fortfarande finns det oaser som sparats och tagits om hand där det myllrar av liv och rörelse men där skötseln och fortlevnaden nu inte längre kan fortsätta som förr på grund av ändrade förutsättningar. Det drabbar även platserna i landskapet som minner om vår historia och vårt kulturarv. Sådana miljöer fragmenteras och tynar bort, de tappar sitt sammanhang. Nu måste vi alla dra vårt strå till stacken för att vända på utvecklingen. fin fågel Framtidens natur och kulturarv är en plattform för samverkan kring effektiva, konkreta insatser för klimat, artrikedom och kulturarv. Ett privat initiativ som syftar till att identifiera, restaurera och säkra platser innan det är för sent och se till så att de får en långsiktig och hållbar skötsel. I Framtidens natur och kulturarv kan markägare, företag, akademi och privatpersoner dra nytta av varandras resurser och kompetenser så att avståndet mellan tanke och handling minimeras och kvalitén på insatserna håller en hög professionell nivå.
I maj 2019 bildades den ideella föreningen Framtidens natur och kulturarv som ett första steg. Föreningen är plattformen för kontakter, utredningar, ansökningar och informations- och kunskapsspridning. Markägare kommer att kontaktas liksom företag som vill kompensera för sin påverkan på natur och klimat eller som av andra skäl vill stödja ett bevarande av utvalda marker. Framtidens natur och kulturarv kommer också att bilda en stiftelse som förfogar över markerna genom eget ägande eller långsiktiga förvaltningsavtal och själva skötseln kommer att säkras i ett särskilt bolag.

Vilda pollinatörer

pollineringszon med ängsflora

Naturvård