Bild över Östersken

Vikten av Samarbeten

Att drömma om en bättre värld är fint, men räcker inte långt. På Östersken bildas konstant nya samarbeten som hoppas berika, inspirera, bilda och underhålla oss så att vi tillsammans kommer vidare. Vissa samarbeten med organisationerna nedan är endast i sin linda och sidan kommer att uppdateras med konkret information tids nog. Följ länkar där dessa finns, och ställ gärna frågor via email. Så småningom hoppas dessa samarbeten struktureras med möjlighet att se, deltaga och stödja projekt online och på plats.
Framtidens Frukt logotyp

Framtidens Frukt

www.framtidensfrukt.se
Framtidens frukt avser öka kunskapen om den ekologiska fruktodlingen och skapa kontakt mellan odlare och konsumenter. Vi anordnar gårdsbesök och aktiviteter i butiker för att ge nyfikna och medvetna konsumenter möjlighet att möta en ekologisk fruktodlare. Vi visar hur man bedriver ekologisk fruktodling och berättar om de ekologiska principerna. Vi driver också ett utvecklingsprojekt för nya äppelsorter där barn tillsammans med sina familjer erbjuds att bli Äppelutvecklare genom att plantera en kärna eller en fröplanta och följa den till fruktbärande träd.
Vårt mål är att att öka förståelsen för den ekologiska fruktens mervärden, och visa hur Sverige kan minska sin import av ekologisk frukt.
Projektet drivs av odlaren Marcus Callenbring och växtutvecklaren Kimmo Rumpunen och Charlotte Sommarin, ordförande i föreningen Sörmlandsäpplen. Projektet Framtidens frukt är tvåårigt och finansieras av medel från Jordbruksverket.

Framtidens Natur och Kulturarv logotyp

Framtidens Natur och Kulturarv

Växter och djur försvinner från vår planet i en rasande fart. Det gäller också här hos oss i Sverige där flera tusen arter och åtskilliga naturtyper är hotade. Långsiktigt skydd av skog och mark är en också viktig del av klimatarbetet.
Fortfarande finns det oaser som sparats och tagits om hand där det myllrar av liv och rörelse men där skötseln och fortlevnaden nu inte längre kan fortsätta som förr på grund av ändrade förutsättningar. Det drabbar även platserna i landskapet som minner om vår historia och vårt kulturarv. Sådana miljöer fragmenteras och tynar bort, de tappar sitt sammanhang. Nu måste vi alla dra vårt strå till stacken för att vända på utvecklingen. Framtidens natur och kulturarv är en plattform för samverkan kring effektiva, konkreta insatser för klimat, artrikedom och kulturarv. Ett privat initiativ som syftar till att identifiera, restaurera och säkra platser innan det är för sent och se till så att de får en långsiktig och hållbar skötsel. I Framtidens natur och kulturarv kan markägare, företag, akademi och privatpersoner dra nytta av varandras resurser och kompetenser så att avståndet mellan tanke och handling minimeras och kvalitén på insatserna håller en hög professionell nivå.

I maj 2019 bildades den ideella föreningen Framtidens natur och kulturarv som ett första steg. Föreningen är plattformen för kontakter, utredningar, ansökningar och informations- och kunskapsspridning. Markägare kommer att kontaktas liksom företag som vill kompensera för sin påverkan på natur och klimat eller som av andra skäl vill stödja ett bevarande av utvalda marker.
Framtidens natur och kulturarv kommer också att bilda en stiftelse som förfogar över markerna genom eget ägande eller långsiktiga förvaltningsavtal och själva skötseln kommer att säkras i ett särskilt bolag.